SM-pitkä karsinta (25/08/2012) SM-pitkä karsinta (25/08/2012)