hs-SM-keski H45 (17/02/2018) hs-SM-keski H45 (17/02/2018)